Hoe ondernemers hun eigen succes definiëren is één van de onderwerpen van mijn promotieonderzoek aan Tilburg University. Het onderwerp triggert me al een hele tijd omdat we nog steeds het succes afmeten aan objectieve indicatoren als omzet, werkgelegenheid en winst. Vanuit wetenschappelijke studies weten we dat mannen succes – meer dan hun vrouwelijke collega’s – afmeten aan dergelijke kwantitatieve criteria. De reden die het meest wordt gehoord, is dat vrouwelijke ondernemers minder het financieel gewin ten doel stellen bij het starten van hun bedrijf, maar meer intrinsieke doelen nastreven. Daarbij gaat het om de behoefte aan onafhankelijkheid en het invullen van een zinvol bestaan buiten het gezin. Dit heeft tot gevolg dat vrouwen streven naar persoonlijke ontwikkeling door zelfstandig ondernemerschap. De vraag is of dat alleen geldt in de Europese ondernemerscontext of ook daarbuiten.

In een onderzoek van de International Labour Office wordt duidelijk dat bijvoorbeeld in Ethiopië de vrouwelijke ondernemers hun succes niet alleen afmeten aan de winstgevendheid van hun business, maar ook aan de mate waarin het bedrijf het mogelijk maakt om de familie te ondersteunen. Om meer te weten te komen over de perceptie van succes door Ethiopische onderneemsters heeft Atsede Tesfaye Hailemariam (Addis Ababa University, School of Commerce) interviews met een aantal van hen afgenomen. De stereotypering dat Afrikaanse ondernemers noodgedwongen als ondernemer aan de slag gaan, wordt in het onderzoek niet bevestigd. Veel onderneemsters starten omdat ze een nieuw product willen lanceren, een familietraditie willen voortzetten of datgene willen gaan doen waar hun passie ligt. Dat zijn redenen die voortkomen uit opportuniteit, niet uit noodzaak.

Vrouwen in Ethiopië definiëren hun succes in termen als financieel gewin, groei, persoonlijke tevredenheid, hulp aan anderen en sociale bijdrage. Daarbij is gebleken dat de vrouwelijke ondernemers geen homogene groep vormen, de perceptie van succes verschilt binnen de groep. Kijkend naar Nederland dan komt vanuit mijn promotieonderzoek duidelijk naar voren dat Nederlandse ondernemers dergelijke kwalitatieve aspecten van het ondernemerschap niet alleen belangrijk vinden maar ook de afgelopen jaren hebben bereikt. Daarbij gaat het heel specifiek om beslissingsvrijheid voor de ondernemer, het uitdragen van zijn/haar eigen visie maar ook om de goede relatie en tevredenheid van klanten. Aspecten die bijdragen aan de beleving van succes door de ondernemer. De tijd is aangebroken voor een bredere kijk op het succes van ondernemers.

Share This